Khamis, 14 Mei 2009

Komitmen guru tingkatkan sistem pendidikan

KUALITI sistem pendidikan tidak boleh me ngatasi kualiti guru-guru. Dengan perkataan lain guru yang sebenarnya menjamin kualiti sistem pendidikan di sesebuah negara.

Laporan Mckinsey ini diakui oleh semua sistem pendidikan di seluruh dunia. Oleh itu, falsafah ini selaras dengan tema Hari Guru Kebangsaan 2009 iaitu Guru Pembina Negara Bangsa. Guru berkualiti adalah suatu ke mestian dan bukan lagi keistimewaan dalam konteks pendidikan di negara ini.

Ini juga ditekankan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan) Datin Asariah Mi or Shaharuddin bahawa berkualiti itu mesti ada dalam diri seseorang guru.

“Guru berkualiti itu ialah seorang guru yang sentiasa berkualiti pada masa ini dan masa depan dan untuk menjamin sistem pendidikan kita kekal berkualiti, guru kita perlu sentiasa relevan dengan cabaran semasa dan akan datang, ini suatu kemestian jika kita hendak berjaya dan mencapai hasrat Wa wasan 2020,” tegasnya.

Kementerian Pelajaran katanya bertang gungjawab menghasilkan guru berkualiti dan kerana guru berkualiti menjamin ‘kemen jadian’ pelajar dari segi prestasi dan sahsiah.

“Ini juga ditekankan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu kemenjadian adalah outcome yakni kita menekankan tentang pencapaian, hasilnya bukan output. Misalnya kita latih seratus orang kita keluarkan seratus orang tetapi outcome ataupun kesannya adalah kepada pelajar. Kalau guru itu berkualiti maka pelajar akan menjadi insan yang kamil dan cemerlang,” katanya.

Berdasarkan tema Guru Pembina Negara Bangsa ini juga beliau melihat peranan guru amat penting dalam membina negara bangsa justeru pelancaran buku Standard Guru Malaysia (SGM) pada 16 Mei ini amat penting dalam memenuhi tuntutan kualiti berkenaan.

SGM menekankan tiga stan dard yang harus menjadi pe gangan bagi guru iaitu amalan nilai profesionalisme keguru an, pengetahuan dan kefaha man dan kemahiran pengaja ran dan pembelajaran (P&P).

Guru akan membuat pena rafan kendiri dengan melihat instrumen, melihat dirinya ber banding dengan standard yang telah dimaktubkan dalam SGM. Keperluan penarafan kendiri adalah untuk guru me nambah baik kualiti diri dan tugas masing-masing.

“Mereka menggunakan ins trumen ini boleh mengetahui di mana diri dia, dia boleh berusaha mencapai standardnya yang kita tetapkan. Guru sendiri ataupun pihak-pihak tertentu boleh juga membuat penilaian terhadap guru,” katanya.

Namun tegas Asariah, SGM bukan suatu penilaian untuk menghukum guru dan bukan untuk dikuatkuasakan tetapi hanya untuk diuar-uarkan bahawa guru di negara ini mem punyai standard kualitinya sendiri seperti gu ru di negara lain terutama negara maju.

Guru yang baik adalah guru yang sentiasa mahu mempertingkatkan diri dan akan me lihat di mana diri mereka dalam sistem. Bagi guru yang sering tertanya tentang ‘berkualiti’, apa standard yang mereka perlu ada maka SGM adalah petunjuknya.

Walaupun pembikinan SGM berasaskan ne gara luar namun penanda arasnya dibangun kan dalam konteks dan budaya serta amalan nilai-nilai masyarakat negara ini.

Melahirkan guru berkualiti dan guru ce merlang pokok pangkalnya adalah bermula daripada pengambilan calon dan latihan yang diikuti oleh guru-guru berkenaan. Justeru kata Asariah, pengambilan guru yang ber kualiti bukan sahaja dengan kelayakan aka demik tetapi mengenal potensi seseorang itu yang boleh digilap untuk menjadi guru yang berkesan.

“Untuk itu calon perlu me lalui ujian Malaysian Teacher Selection Test (MTest). Perkara yang kita tekankan ialah dari segi kematangan fikiran dan dalam MTeST itu ada satu kom ponen iaitu Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK), yang me nekankan aspek yang kita kenal pasti daripada guru-guru selain adanya Malaysia Educations Se lection Inventory (MEdSI) oleh institusi pengajian tinggi awam (IPTA)’’ katanya.

Kementerian Pelajaran sen tiasa berusaha mencari jalan untuk menambah baik cara pengambilan guru-guru baru dan mengenal pasti calon yang ada potensi untuk dibangunkan sebagai insan guru yang berkesan.

Selain daripada ujian ini, calon-calon juga dikehendaki menghadiri temu duga untuk mengenal pasti kebolehan berkomunikasi, kematangan berfikir, cara menyampaikan idea dan berhujah dan ini telah diperke nalkan sejak 10 tahun yang lalu.

Kini Kementerian Pelajaran sendiri amat berbangga bahawa trend permohonan guru tidak lagi menjadikan profesion keguruan sebagai pilihan akhir. Apatah lagi baru-baru ini bagi permohonan bagi Kursus Perguruan Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (KPLSPM) banyak calon yang memohon adalah mereka yang mempunyai keputusan SPM cemerlang malah memperoleh keputusan 13 1A.

“Mereka meletakkan pilihan keguruan se bagai pilihan pertama berbanding lapan pi lihan yang lain. Bagi saya, itu telah mem perlihatkan kejujuran dan keikhlasan mereka untuk menjadi guru,” katanya.

Jika di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), guru menjalani latihan dan apabila mereka keluar menjadi guru baru, mereka terus dinilai melalui Program Jaminan Kua liti yakni apabila ditempatkan di sekolah. Di sana mereka wajib meminta dinilai oleh guru besar dalam tempoh enam bulan pertama mereka ditempatkan di sekolah.

Mereka dinilai daripada personaliti, P&P, kokurikulum dan aspek pengurusan dan dari semasa ke semasa Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti akan memantau prestasi guru.

“Selepas enam bulan guru besar akan me mulangkan semula borang penilaian kepua san pelanggan kepada IPGM dan kita me nganalisis, apakah pandangan Guru besar terhadap prestasi guru-guru ini selama enam bulan,” katanya.

Dan untuk itu IPGM telah menetapkan kualiti standard bahawa guru baru mesti melepasi sekurang-kurangnya 80 peratus da ripada standard kualiti guru permulaan yang ditetapkan.

Pada 2008, guru keluaran IPGM telah me lepasi standard kualiti guru permulaan yang ditetapkan dan ini memenuhi keperluan MS ISO 9001:2000 Kementerian Pelajaran.

Menyedari latihan praperkhidmatan itu ti dak boleh menjamin seorang guru untuk kekal berkualiti berkhidmat dalam tempoh 30 tahun akan datang maka program latihan dalam perkhidmatan guru amat penting agar mereka sentiasa mempertingkatkan kema hiran dan pengetahuan.

Sepanjang tempoh perkhidmatan, Kemen terian Pelajaran menyediakan peluang untuk guru menambah ilmu, mendapatkan kema hiran dan kursus motivasi agar mereka peka tentang tugas dan tanggungjawab dan ke cintaan mereka terhadap profesion ini.

Mulai tahun lalu, Ketua Pengarah Pela jaran, Datuk Alimuddin Mohd Dom sendiri telah mengarahkan peruntukan terus kepada sekolah untuk melaksanakan latihan dalam perkhidmatan berasaskan sekolah.

Tahun ini sahaja, kira-kira RM47 juta telah diperuntukkan kepada semua sekolah untuk sekolah menjalankan latihan di samping kur sus yang diadakan oleh IPGM dan pihak lain.

Dengan peruntukan itu guru besar melalui jawatankuasa latihan perkhidmatan peringkat sekolah akan membuat analisis keperluan la tihan dalam kalangan guru mengenai bidang yang diperlukan oleh guru dan pada pandangan Guru besar memang guru itu memerlukannya.

Mereka boleh mendapat khidmat dari IPGM atau pensyarah untuk datang ke se kolah melaksana kursus atau menghantar guru mengikuti kursus yang diperlukan.

Kata Asariah, cabaran untuk melahirkan guru yang berkualiti adalah tanggungjawab bersama dan masyarakat tidak boleh me letakkannya kepada satu-satu pihak sahaja sebaliknya semua pihak bertanggungjawab, misalannya pihak IPGM bertanggungjawab melahirkan guru permulaan yang berkualiti.

Apabila guru ini ditempatkan di sekolah, sekolah pula perlu menyambut dan menyo kong agar guru ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Justeru IPGM me ngalu-alukan maklum balas daripada guru besar dan pengetua mengenai perkara yang perlu ditambah baik.

“Ini kesedaran kita. Setelah keluarkan pro duk kita, kita hantar kepada pelanggan. Pe langgan beri maklum balas apa yang perlu ditambah baik dan kita mengharapkan pihak sekolah terus membimbing guru.

“Maklumlah guru yang baru ini, walaupun sudah menjalani latihan selama empat tahun mereka perlu masa menyesuaikan diri. Untuk itu mereka memerlukan bimbingan yang berterusan daripada pihak sekolah,” katanya.

Menurut beliau, latihan permulaan tidak mencukupi sebaliknya guru perlu latihan berterusan untuk pengetahuan, kemahiran dan sikap tentang cara mereka perlu ber depan dan menangani cabaran semasa.

Justeru, kata Asariah, sokongan, komit men, kerjasama dan keterbukaan semua war ga pendidik menyahut cabaran itu merupa kan kunci kejayaan warga pendidik dan sis tem pendidikan itu sendiri.

Utusan Malaysia Online: 14 Mei 2009

Tiada ulasan: