Rabu, 22 Julai 2009

Lonjakan berganda mutu pendidikan

PERTAMA sekali saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya saya dapat bersama warga pendidik dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor dan Negeri Sembilan pada pagi ini.

Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi meluangkan masa hadir pada majlis ini dan memberi peluang kepada saya untuk membuat penjelasan mengenai beberapa pengumuman yang saya buat baru-baru ini berkaitan dengan dasar pendidikan di negara.

Sejak memegang tugas sebagai Timbalan Perdana Menteri lebih 100 hari lalu, saya sedar bahawa tanggungjawab yang dipikul sememangnya amat mencabar. Apatah lagi apabila Kementerian Pelajaran juga merupakan teras utama tugas saya.

Namun, saya juga sedar bahawa tugas paling mencabar yang telah diamanahkan oleh Perdana Menteri ini merupakan satu penghormatan amat tinggi kepada saya. Menerajui sebuah kementerian yang bertanggungjawab dalam menjana modal insan negara sesungguhnya menuntut pewujudan sinergi mantap semua pihak, khasnya di kalangan warga pendidik, untuk bersama-sama meningkatkan kecemerlangan pendidikan negara.

Dalam memastikan sistem pendidikan sesebuah negara sentiasa relevan, kerajaan perlu terus mengkaji dan menilai dasar pendidikan sedia ada. Justeru penggubalan dan pengumuman dasar-dasar dan strategi baru ke arah penambahbaikan sistem pendidikan yang berterusan bagi kepentingan negara dan rakyat perlu dilakukan dari semasa ke semasa.

Oleh demikian, selaras dengan gagasan yang diketengahkan oleh Perdana Menteri iaitu "Satu Malaysia, Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan", maka beberapa dasar baru diperkenalkan. Antaranya adalah penetapan had 10 mata pelajaran untuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pemerkasaan sukan sekolah, cadangan bahasa Inggeris sebagai syarat wajib lulus untuk SPM dan pemansuhan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) mulai tahun 2012.

Sehubungan itu, adalah amat penting bagi kita khasnya warga pendidik untuk memahami dan menghayati dasar-dasar baru ini. Hanya dengan pemahaman mendalam, barulah kita warga pendidik dapat sebulat suara memberi penjelasan kepada masyarakat agar ia tidak disalah tafsir dan dijadikan isu politik dangkal yang boleh menjejaskan keyakinan rakyat kepada sistem pendidikan negara.

Adalah lumrah bagi sesetengah ahli masyarakat sukar menerima sesuatu perubahan yang dicadangkan. Malah, sebarang pembaharuan yang diperkenalkan di mana-mana tahap sekalipun akan sentiasa dipertikaikan.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan berkenaan beberapa pengumuman saya mengenai dasar dan strategi pendidikan di negara kita baru-baru ini.

n Pertama, penetapan had 10 mata pelajaran bagi peperiksaan SPM bermula pada 2010. Keputusan ini diambil setelah kerajaan mempertimbangkan implikasi trend di kalangan pelajar masa kini untuk mengambil jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak dalam SPM. Sebagai contoh, bagi SPM tahun ini, seramai 48,784 atau 11.68 peratus calon sekolah di bawah Kementerian Pelajaran mendaftar lebih daripada 10 mata pelajaran.

Trend ini tidak selari dengan hasrat kerajaan untuk melakukan anjakan dalam sistem pendidikan kita, iaitu daripada sistem yang berorientasikan peperiksaan kepada sistem yang berorientasikan pentaksiran yang lebih menyeluruh, sejajar dengan amalan di negaranegara maju. Sistem pendidikan di negara kita tidak wajar dijadikan tempat perlumbaan untuk menguji keupayaan pelajar mengutip sebanyak mungkin pangkat A dalam sesuatu peperiksaan sehingga mengabaikan perkembangan potensi mereka secara holistik.

Keputusan mengehadkan 10 mata pelajaran ini adalah selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sementara pencapaian dalam peperiksaan boleh mengukur keupayaan kognitif pelajar, aspek soft-skills yang penting untuk meningkatkan daya kebolehkerjaan (employability) dan kebolehpasaran (marketability) pelajar kita dalam era globalisasi yang lebih kompleks dan kompetitif pada hari ini, hanya boleh dinilai melalui satu sistem pentaksiran yang lebih menyeluruh.

Oleh itu, Kementerian Pelajaran sedang dalam proses memperkenalkan satu Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan yang bukan sahaja mengukur aspek keupayaan kognitif pelajar, tetapi juga aspek soft-skills yang bertujuan meningkatkan kualiti bina upaya insan (human capacity building) selaras dengan amalan di negara-negara maju.

Di samping itu, pihak kementerian juga telah membuat penelitian secara terperinci dan mendapati bahawa jumlah 10 mata pelajaran adalah lebih daripada mencukupi untuk menilai potensi dan kemampuan sebenar pelajar untuk menguasai ilmu-ilmu teras yang penting dalam usaha untuk membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Sesungguhnya, keputusan mengehadkan 10 mata pelajaran ini adalah satu langkah ke hadapan dalam usaha kita untuk membangunkan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada 2020.

Dengan mengehadkan 10 mata pelajaran bagi peperiksaan SPM, kerajaan berharap tekanan peperiksaan yang berlebihan ke atas pelajar akan dapat dikurangkan, di samping memberi ruang kepada pihak sekolah untuk mempergiatkan aktiviti ko-kurikulum dan sukan di luar waktu belajar.

Aktiviti-aktiviti ini adalah penting untuk menggarap soft-skills para pelajar sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan potensi pelajar secara holistik. Sehubungan ini juga, saya telah membuat pengumuman mengenai pemerkasaan semula sukan sekolah dengan mempergiatkan acara sukan peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

Jurulatih sukan akan ditempatkan di sekolah-sekolah untuk mengurus acara sukan dan mencungkil bakat-bakat baru yang boleh dilatih untuk menyertai sukan prestasi tinggi. Untuk tujuan ini, satu Institut Pendidikan Guru khusus untuk melatih jurulatih-jurulatih sukan sekolah akan ditubuhkan.

n Kedua, ialah cadangan menetapkan syarat wajib lulus bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam peperiksaan SPM. Saya menerima pelbagai maklum balas sejak melontarkan cadangan ini pada Jun lalu. Pada dasarnya ramai yang bersetuju dengan cadangan ini. Mereka berpandangan bahawa hanya dengan cara ini sahaja kita dapat memastikan pelajar-pelajar kita boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Sekali gus meningkatkan keupayaan untuk bersaing di alam pekerjaan yang mementingkan penguasaan lebih satu bahasa, iaitu bahasa Inggeris selain daripada bahasa kebangsaan atau bahasa ibunda lain.

Penguasaan bahasa Inggeris yang baik sudah tentu akan memberikan nilai tambah kepada pelajar kita untuk menceburkan diri dalam sektor ekonomi berpendapatan tinggi. Kerajaan juga sedar bahawa mempunyai sumber manusia yang mampu menguasai bahasa Inggeris juga merupakan satu nilai tambah kepada negara dalam menghadapi persekitaran ekonomi global yang lebih kompetitif.

Oleh itu, saya percaya bahawa sudah sampai masanya semua pelajar kita dipastikan dapat menguasai asas-asas bahasa Inggeris yang merupakan bahasa ilmu, bahasa maklumat, bahasa perdagangan dan bahasa komunikasi antarabangsa. Jika mereka dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik, sudah tentulah mereka akan mendapat banyak kelebihan untuk bersaing dalam era globalisasi yang lebih kompetitif pada hari ini.

Dengan meletakkan syarat wajib lulus bahasa Inggeris, kerajaan berharap agar para pelajar akan melonjakkan usaha untuk lebih tekun mempelajari bahasa Inggeris dan berusaha dengan lebih gigih dalam meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka.

Pada masa yang sama, ada juga pihak yang melahirkan kebimbangan jika cadangan ini dilaksanakan sekarang, ramai pelajar terutamanya di luar bandar akan terkandas .

Dalam peperiksaan SPM tahun lalu misalnya, hanya 26.9 peratus calon di luar bandar lulus dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Ini bermakna 73.1 peratus pelajar luar bandar akan gagal memperolehi sijil sekiranya syarat wajib lulus bahasa Inggeris dilaksanakan.

Kerajaan sedar bahawa ini adalah satu jumlah yang besar. Dan ia juga menunjukkan bahawa pencapaian bahasa Inggeris pelajar-pelajar di luar bandar adalah amat rendah.

Dalam menghadapi cabaran era globalisasi yang semakin kompetitif pada hari ini, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang, melayani pandangan kedua dan berhenti daripada melakukan perubahan dan pembaikan. Kita tidak boleh mengambil pendekatan levelling down dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Sebaliknya, kita perlu berani mengambil pendekatan levelling up, iaitu berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan keupayaan pelajar-pelajar yang lemah dalam menguasai sesuatu ilmu, sehingga mereka boleh menguasai ilmu itu dengan baik.

Jika kita yakin bahawa perubahan dan pembaikan adalah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan negara, dan sekali gus melonjakkan kemajuan negara pada masa depan, kita perlu berani melakukannya sekarang.

Dalam konteks penguasaan bahasa Inggeris, syarat wajib lulus adalah usaha levelling up yang akan mengangkat upaya pelajar-pelajar kita, terutamanya di luar bandar, untuk menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik. Sekali gus membolehkan mereka bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif. Walaupun kerajaan masih belum membuat keputusan akhir mengenai perkara ini, usahausaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, terutamanya di luar bandar mesti bermula dari sekarang.

n Perkara ketiga yang ingin saya sentuh pada hari ini ialah keputusan kerajaan memansuhkan PPSMI pada 2012.

Namun pada masa yang sama, kita turut mengambil langkah-langkah drastik untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Pemansuhan PPSMI ini bagaimanapun tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi.

Keputusan ini adalah lambang iltizam dan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara dengan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik. Pada masa yang sama berusaha memantapkan penguasaan bahasa Inggeris.

Dengan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan bahasa Cina dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, kerajaan berhasrat untuk terus meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar dalam kedua-dua mata pelajaran ini.

Strategi ini mengambil kira fakta yang disokong oleh kajian-kajian saintifik bahawa peningkatan kefahaman pelajar mengenai konsep-konsep sains dan matematik adalah berkait rapat dengan penggunaan bahasa pengantar yang mudah difahami oleh mereka. Pada masa sama, kita percaya bahawa peningkatan penguasaan bahasa Inggeris boleh dicapai melalui penambahbaikan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris.

Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan data-data emprikal yang menjadi asas kepada keputusan kerajaan untuk memansuhkan PPSMI.

Pertama, data-data rasmi menunjukkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik merosot semasa pelaksanaan PPSMI. Dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) pada 2008, hanya 79.7 peratus pelajar luar bandar lulus mata pelajaran Sains berbanding 83.2 peratus pada 2007. Bagi pelajar bandar pula, peratusan lulus merosot daripada 85.1 peratus pada 2007 kepada 82.5 peratus pada 2008.

Bagi mata pelajaran Matematik, pencapaian lulus murid di bandar merosot daripada 84.8 peratus pada 2007 kepada 80.9 peratus pada 2008. Pencapaian murid di luar bandar juga merosot daripada 80.9 peratus pada 2007 kepada 77 peratus pada tahun 2008.

Ini bermakna hampir 170,000 pelajar gagal bagi kedua-dua mata pelajaran itu di peringkat UPSR semasa PPSMI dilaksanakan.

Kegagalan menguasai Matematik dan Sains di peringkat rendah sudah tentu akan menjejaskan pencapaian pelajar-pelajar ini dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut di peringkat menengah. Ia sekali gus menjejaskan hasrat kita untuk menjana modal insan yang memiliki ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi, sebagai wahana penting untuk melonjakkan kemajuan negara ke tahap lebih tinggi.

Kedua, kajian dan pemantauan oleh Kementerian Pelajaran dan juga para penyelidik bebas mendapati, pelajar yang memiliki tahap penguasaan bahasa Inggeris yang sederhana dan lemah menghadapi kesukaran untuk memahami mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris.

Dalam peperiksaan UPSR 2008, 30.6 peratus pelajar luar bandar gagal dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris, menunjukkan bahawa penguasaan bahasa Inggeris mereka masih berada di tahap yang lemah. Ini menyebabkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik dan Sains tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Hasil pemantauan Kementerian Pelajaran juga menunjukkan, guru-guru menghadapi masalah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Hanya 8.6 peratus guru menggunakan lebih 90 peratus masa pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris adalah jauh lebih rendah bagi sekolah-sekolah di luar bandar dan pedalaman. Ini disebabkan oleh tahap penguasaan bahasa Inggeris yang amat rendah di kalangan pelajar di kedua-dua kawasan itu. Keadaan itu memaksa guru menggunakan dwi-bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dalam pengajaran Sains dan Matematik.

Soalan peperiksaan juga terpaksa dibuat dalam dwi-bahasa kerana masalah penguasaan bahasa Inggeris yang rendah di kalangan pelajar. Justeru, apa yang dilaksanakan sejak enam tahun lalu bukanlah PPSMI, tetapi PPSMI/BM. Guru-guru mengajar mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Hanya segelintir pelajar yang dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris dengan baik. Mereka ini ialah pelajar-pelajar yang turut menguasai bahasa Inggeris dengan cemerlang.

Berdasarkan pemantauan, kelompok pelajar seperti ini tidak lebih lapan peratus daripada keseluruhan pelajar di negara ini.

Berdasarkan realiti ini, kerajaan berpandangan bahawa sekiranya dasar PPSMI diteruskan, majoriti pelajar yang sederhana dan lemah dalam menguasai bahasa Inggeris akan mengalami double jeopardy. Kajian saintifik menunjukkan, penguasaan bahasa Inggeris mereka tidak meningkat. Pada masa yang sama mereka juga gagal menguasai konsep-konsep asas Sains dan Matematik.

Sekiranya keadaan ini berterusan, dikhuatiri akan berlaku situasi knowledge deficit di kalangan pelajar. Pelajar-pelajar yang gagal menguasai konsep asas sains dan matematik oleh kerana halangan bahasa, akan menghadapi masalah untuk menguasai ilmu Sains dan Matematik di peringkat yang lebih tinggi. Keadaan ini tentunya akan mendatangkan kesan negatif kepada pembangunan modal insan di negara kita dalam jangka panjang.

Ketiga, kajian di peringkat antarabangsa, termasuk oleh UNESCO, yang memperakukan bahawa bahasa yang mudah difahami oleh pelajar, seperti bahasa ibunda, adalah bahasa terbaik untuk dijadikan bahasa pengantar, terutamanya di peringkat rendah. Laporan Education for All Global Monitoring Report 2009 yang dikelolakan oleh UNESCO memperakukan kepentingan menyediakan pendidikan dalam bahasa ibunda sebagai kunci kepada kejayaan pendidikan.

Laporan ini memetik satu kajian yang melibatkan 22 negara dan 160 kumpulan linguistik yang mendapati bahawa kehadiran murid ke sekolah meningkat sebanyak 10 peratus bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, khususnya di peringkat pendidikan rendah.

Dapatan ini adalah selari dengan dapatan yang diperolehi oleh kumpulan penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang lemah dan sederhana dalam menguasai bahasa Inggeris, terutamanya di kawasan luar bandar, tidak menunjukkan minat untuk mempelajari Matematik dan Sains ketika dasar PPSMI dilaksanakan.

Selain itu, laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 (TIMMS) juga mendapati, negara-negara yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar bagi pelajaran Sains dan Matematik menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding negara yang tidak menggunakan bahasa ibunda. UNESCO juga memperakukan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa ibunda adalah faktor utama yang menyumbang kepada pencapaian matlamat Education for All, iaitu matlamat untuk menyediakan akses, ekuiti dan kualiti dalam pendidikan kepada semua tanpa mengira bahasa, lokaliti, taraf sosioekonomi dan gender.

Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kerajaan yakin, keputusan memansuhkan PPSMI adalah satu keputusan yang tepat dan merupakan langkah ke hadapan dalam menambah baik kualiti pendidikan negara. Keputusan ini sesungguhnya mengambil kira kepentingan pelajar serta matlamat membangunkan modal insan berilmu dan berkemahiran tinggi demi kepentingan negara pada masa depan. Keputusan ini juga selaras dengan amalan pendidikan terbaik di peringkat antarabangsa.

Justeru, ingin saya tegaskan di sini bahawa keputusan memansuhkan PPSMI bukanlah satu keputusan politik, malah ia memerlukan iltizam politik (political will) yang tinggi untuk dilaksanakan.

Pendidikan anak-anak adalah sesuatu yang cukup besar dan bermakna bagi sesebuah negara untuk dipolitikkan. Kerajaan yang bertanggungjawab tidak akan sekali-kali memperjudikan nasib anak bangsa dan masa depan negara semata-mata untuk meraih keuntungan politik sempit.

Pemansuhan PPSMI tidak bermakna kerajaan mengabaikan kepentingan bahasa Inggeris. Sebaliknya, penguasaan bahasa Inggeris pelajar akan dipertingkatkan dengan beberapa langkah menambah baik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris.

Saya telah menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar ketika membuat pengumuman mengenai strategi "Memartabat Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris" (MBMMBI) baru-baru ini.

Ini termasuklah menambah bilangan guru dan waktu belajar bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan, memperkenalkan program sastera kontemporari kanak-kanak untuk mengukuhkan asas penguasaan bahasa Inggeris di peringkat umur yang awal, memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, menekankan komponen tatabahasa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris dan mendedahkan pelajar dengan istilah-istilah sains dan teknologi dalam mata pelajaran bahasa Inggeris.

Pihak Kementerian juga bersetuju untuk mewujudkan lima buah Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Kampus Bahasa Inggeris khusus untuk melatih guru-guru bahasa Inggeris.. Kementerian juga secara dasarnya bersetuju untuk menempatkan guru-guru bahasa Inggeris terbaik dan guru-guru yang akan diambil dari luar negara di kawasan luar bandar bagi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar luar bandar.

Insentif khusus akan diberikan kepada guru bahasa Inggeris yang bersedia untuk berkhidmat di luar bandar. Jawatan pembantu guru bahasa Inggeris juga akan diwujudkan bagi kelas besar, seperti kelas yang melebihi 35 murid, untuk meningkatkan contact-time antara guru dan murid. Dengan mewujudkan jawatan guru pembantu bahasa Inggeris ini, tumpuan yang lebih boleh diberikan kepada pelajar yang lemah penguasaan bahasa Inggeris. Mereka ini boleh dibimbing secara lebih dekat untuk membolehkan mereka menguasai bahasa Inggeris dengan lebih baik.

Dengan melakukan penambahbaikan secara menyeluruh dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris, disertai dengan komitmen para guru untuk menggunakan kaedah terbaik dalam usaha memantapkan penguasaan bahasa itu di kalangan pelajar, kerajaan menaruh keyakinan bahawa penguasaan para pelajar kita akan meningkat.

Untuk mencapai matlamat ini, warga pendidik perlu melakukan lonjakan berganda untuk menterjemahkan dasar dan strategi pengukuhan penguasaan bahasa Inggeris dalam bentuk pelaksanaan yang berkesan. Kita sesungguhnya tidak mempunyai banyak masa untuk mencapai matlamat penting ini. Keupayaan negara untuk melahirkan modal insan yang mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik dan kompeten terletak di bahu warga pendidik.

Pemantapan penguasaan bahasa Inggeris perlu bergerak seiring dengan pengukuhan penguasaan bahasa Malaysia. Untuk tujuan ini, Kementerian Pelajaran akan memberi fokus kepada penguasaan kemahiran asas Bahasa Malaysia di kalangan pelajar melalui pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. Penekanan juga akan diberikan kepada penghayatan dan apresiasi kesusasteraan Melayu bagi pelajar di peringkat sekolah menengah. Keputusan mengembalikan pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan juga merupakan sebahagian daripada usaha Kerajaan untuk memperkukuh dan memartabatkan kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan negara.

Dengan pelaksanaan keputusan ini, komponen Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di Tahap 1 sekolah kebangsaan meningkat daripada 60 peratus kepada 75.6 peratus sementara di Tahap 2, meningkat daripada 60 peratus kepada 80 peratus. Peningkatan yang sama juga berlaku di peringkat sekolah menengah.

Melihat ke hadapan, dasar "Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris" yang akan dilaksanakan oleh kerajaan bermula pada 2012 adalah satu dasar baru yang merupakan sebahagian daripada proses penambahbaikan berterusan dasar pendidikan di negara kita.

Kementerian Pelajaran pada ketika ini sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan dasar ini dengan sebaik mungkin tanpa menjejaskan pencapaian pelajar-pelajar yang akan terlibat dalam proses transisi pada 2012 nanti.

Satu pendekatan soft-landing akan diambil untuk memastikan pencapaian pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di bawah dasar PPSMI tidak akan terjejas.

Pihak Kementerian juga telah membentuk enam Jawatankuasa Kecil sebagai persiapan untuk melaksanakan dasar baru ini. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk memperincikan aspek latihan guru, kurikulum, penyediaan buku teks, lojistik, personel dan penerangan.

Insya-Allah, berkat kefahaman, sokongan dan usaha berterusan seluruh warga pendidik dalam menjayakan dasar baru ini, kita akan dapat mencapai matlamat menambah baik kualiti pendidikan di negara kita secara berterusan demi kepentingan masa depan negara.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga pendidik yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada warga pendidik yang telah menyatakan sokongan padu kepada dasar-dasar dan strategi baru yang telah saya umumkan.

Sesungguhnya, sebagai Menteri Pelajaran, saya amat mengharap dan menghargai sokongan dan dokongan padu warga pendidik untuk merealisasikan wawasan dan gagasan kerajaan dalam meningkatkan kecemerlangan pendidikan negara.

Akhirnya, saya ingin mengajak seluruh warga pendidik untuk bersama-sama mara ke hadapan, memperkukuhkan iltizam dan melakukan lonjakan berganda untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan di negara kita.

Utusan Malaysia Online: 22 Julai 2009

Tiada ulasan: